Specjalizacje - przedsiębiorcy Przejdź do specjalizacji dla klientów indywidualnych »

Prawo korporacyjne
Kancelaria świadczy kompleksowe usługi prawne na rzecz podmiotów gospodarczych. Zakres usług obejmuje:

 • doradztwo prawne przy tworzeniu spółek, oddziałów, przedstawicielstw, fundacji oraz stowarzyszeń;
 • opracowywanie dokumentów ładu korporacyjnego (projektów uchwał, umów);
 • bieżąca obsługa spółek prawa handlowego, obsługa organów spółek, jak również opracowywanie projektów umów, statutów i regulaminów spółek prawa handlowego;
 • łączenie, podział oraz przekształcanie spółek;
 • przygotowywanie wszelkiej dokumentacji do Krajowego Rejestru Sądowego;
 • reprezentacja w ramach postępowań rejestrowych spółek;
 • sporządzanie projektów i negocjowanie umów pomiędzy wspólnikami lub akcjonariuszami, jak również rozwiązywanie sporów pomiędzy nimi;
 • analiza stanu prawnego spółek (due diligence);
 • propozycje działań restrukturyzacyjnych;
 • likwidacja oraz upadłość spółek.

Prawo kontraktowe
Kancelaria oferuje sporządzanie oraz negocjowanie wszystkich rodzajów umów zarówno w języku polskim, jak i angielskim, oraz rosyjskim;

 • dochodzenie roszczeń wynikających z umów;
 • zastępstwo procesowe przed wszystkimi sądami powszechnymi oraz sądami polubownymi oraz w postępowaniu egzekucyjnym;
 • sporządzanie opinii prawnych oraz ekspertyz z zakresu prawa cywilnego.

Prawo ochrony konkurencji
Kancelaria świadczy usługi prawne we wszystkich aspektach zgodności działań z prawem konkurencji oraz prawem ochrony konsumentów (nieuczciwe praktyki rynkowe, nieuczciwa konkurencja, praktyki ograniczające konkurencję, praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów). Zakres usług obejmuje:

 • ocenę zgodności działań przedsiębiorcy z obowiązującym prawem, w tym umów i regulaminów pod względem zgodności z przepisami o ochronie konkurencji;
 • doradztwo prawne w postępowaniach przed krajowym organem ds. ochrony konkurencji w sprawie kontroli koncentracji;
 • doradztwo w zakresie w zakresie prawa konsumenckiego, identyfikację praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów.

Prawo podatkowe
Kancelaria świadczy kompleksową obsługę przedsiębiorstw w zakresie podatków transakcyjnych, planowania podatkowego oraz postępowań podatkowych i prowadzenia spraw spornych.
Doradztwo obejmuje:

 • bieżące doradztwo podatkowe w prowadzeniu działalności gospodarczej;
 • analizę podatkowych aspektów działań restrukturyzacyjnych oraz ich optymalizację podatkową;
 • doradztwo w trakcie przeprowadzanych kontroli podatkowych oraz kontroli skarbowych;
 • reprezentację w postępowaniach podatkowych i skarbowych oraz przed sądami administracyjnymi;
 • doradztwo w zakresie odpowiedzialności członków zarządu oraz podmiotów zbiorowych za przestępstwa i wykroczenia podatkowe;
 • weryfikację lub aktualizację posiadanej dokumentacji podatkowej;
 • sporządzanie wniosków o wiążące interpretacje podatkowe.

Zamówienia publiczne
Obsługa prawna zarówno zamawiających jak i wykonawców na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym

 • pomoc w przygotowaniu dokumentacji niezbędnej do wszczęcia postępowania/ złożenia oferty lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
 • doradztwo oraz sporządzanie opinii prawnych w zakresie problemów pojawiających się podczas prowadzenia postępowania;
 • pomoc prawna przy badaniu i ocenie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
 • przygotowanie środków ochrony prawnej oraz zastępstwo procesowe zamawiających i wykonawców przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz przed sądami powszechnymi;
 • doradztwo podczas realizacji umów o zamówienie publiczne;
 • doradztwo przy zawieraniu oraz wykonywaniu umów z podwykonawcami, partnerami konsorcjum.

Prawo pracy
Prowadzenie bieżącej obsługi prawnej z zakresu prawa pracy w oparciu o obowiązujące przepisy oraz aktualną linię orzeczniczą oraz:

 • tworzenie aktów prawa wewnętrznego (procedury, regulaminy pracy i wynagradzania, regulaminy Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych)
 • opiniowanie umów związanych ze stosunkiem pracy w tym z członkami zarządu i umów menedżerskich;
 • doradztwo w zakresie rozwiązywania i wypowiadania stosunku pracy;
 • doradztwo przy restrukturyzacji zatrudnienia, negocjacje w sprawie układów zbiorowych pracy i pakietów socjalnych;
 • doradztwo w zwolnieniach grupowych;
 • reprezentacja Klienta w sporach z pracownikami oraz reprezentującymi go organizacjami związkowymi, na etapie przedsądowym i sądowym.

Prawo nieruchomości
Kancelaria świadczy usługi w zakresie:

 • audytu prawnego nieruchomości;
 • doradztwa przy nabyciu nieruchomości, badania ksiąg wieczystych i rejestrów gruntów, przygotowywania projektów umów sprzedaży Nieruchomości;
 • regulacja stanów prawnych Nieruchomości, (uwłaszczenie, zasiedzenie, zwrot nieruchomości, stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnych);
 • pomoc przy współpracy z organem w uzyskaniu wszelkiego rodzaju zezwoleń, pozwoleń, decyzji organów administracji związanych z nieruchomością;
 • ustalania i porządkowanie stanu prawnego nieruchomości;
 • identyfikacji ryzyk nieruchomości i doradztwa w zakresie ich ograniczania i eliminacji;
 • reprezentację w postępowaniach sądowych i administracyjnych dotyczących zabudowy i zagospodarowania nieruchomości;
 • obsługę transakcji, doradztwo przy opracowaniu najkorzystniejszych rozwiązań finansowych i podatkowych, prowadzenie negocjacji dotyczących nabycia nieruchomości;
 • obsługę prawną związaną z budową budynków o różnym przeznaczeniu;
 • kompleksowe doradztwo obejmujące zagadnienia z zakresu prawa administracyjnego, prawa ochrony środowiska, itp.